Carl Nielsen Brevudgaven - ( Die Carl Nielsen Briefausgabe )

At Carl Nielsen er en stor komponist, er ikke en ny erkendelse. At udforske og erkende det fulde omfang og betydningen af skribenten og ordmageren Carl Nielsen er derimod forbeholdt vor tid. Forfatteren Carl Nielsen er mere end erindringsbogen Min fynske Barndom og den lille essaysamling Levende Musik. Det har man i tidens løb kunnet ane i det lille bind breve, der udkom i 1954, og i udvalget af dagbøgerne og brevvekslingen med hustruen fra 1983. Med udgivelsen i 1999 af Carl Nielsen til sin samtid, I-III, komponistens samlede skrifter og udtalelser til offentligheden, stod det imidlertid klart, hvor omfattende materialet var, og hvilken indgriben i synet på kunstneren i stort og småt, det gav anledning til. Dermed var en systematisk gennemarbejdning og en kildekritisk udgivelse af det mægtige bevarede brevmateriale sat på dagsordenen som den sidste store brik i arbejdet med kildestoffet til vores største komponists liv og værk.

Carl Nielsen

På grundlag af et tilbud om at donere sit honorar for en serie Carl Nielsen-koncerter i Danmark til en sådan udgave fra den førende internationale Carl Nielsen-dirigent, Gewandhauskapellmeister Herbert Blomstedt, blev der i 2001 nedsat en styregruppe, der skulle forberede arbejdet med udgaven og indlede den nødvendige fundraising til det 7-8-årige projekt. Dette arbejde faldt så heldigt ud, at projektet kunne igangsættes ved begyndelsen af 2002. Projektet er domicileret på Det Kongelige Bibliotek, hvor hovedparten af det bevarede brevmateriale befinder sig, men har sin egen selvstændige styregruppe og finansieres af private fondsmidler.

De første to års arbejde har bestået i at registrere, indsamle, kopiere og påbegynde indskrivningen af den uhyre tekstmængde. Grundstammen er de knap 3500 bevarede breve fra Carl Nielsen til lav og høj i det danske samfund, i Skandinavien og det øvrige Europa. Dertil kommer ca. 9000 breve til og omkring Carl Nielsen, hvoraf et fyldigt udvalg bliver medtaget i udgaven, der vil resultere i mindst 10 store bind.

Allerede det første projektår bragte bemærkelsesværdigt nyt for dagen, breve og et hidtil ukendt manuskript, hvori malerinden og etnologen Emilie Demant Hatt fortæller om sit bekendtskab med Carl Nielsen i tre for dem begge afgørende ungdomsår, tre hidtil blanke og gådefulde år i Carl Nielsens biografi. Manuskriptet, Foraarsbølger, blev straks udgivet. Dermed fik vi f.eks. også en mere præcis viden om de mæcener, der gjorde det muligt for den unge militærmusiker at rejse til hovedstaden og uddanne sig.

Værdien af Carl Nielsen Brevudgaven ligger ikke blot i, at den for første gang gør det muligt at beskæftige sig kvalificeret med Carl Nielsen og hans musikalske værk på grundlag af det eksisterende kildemateriale, men også i at der med den vil foreligge et nyt i bred forstand uomgængeligt kildemateriale til en væsentlig periode i det danske samfunds nære (kultur)historie.

carl Nielsen Brevudgaven 2005ForårsbølgerCarl Nielsen Brevudgaven, Bind 1, 1886-1897
Redaktion, indledninger og noter: John Fellow
Multivers 2005Die Carl Nielsen Briefausgabe

Es ist keine neue Erkenntnis, dass Carl Nielsen ein großer Komponist war. Jedoch ist es unserer Zeit vorbehalten, Umfang und Bedeutung des Wortmachers und Schriftstellers Carl Nielsen in vollem Masse zu erforschen. Der Schriftsteller Carl Nielsen ist mehr als sein Erinnerungsbuch „Min fynske Barndom“ („Meine Kindheit auf Fünen“) und die kleine Essaysammlung „Levende Musik” („Lebende Musik”). Das ließ sich im Laufe der Zeit schon ahnen, als 1954 der kleine Band mit Briefen veröffentlicht wurde, dann 1983 bei der Auswahl aus Tagebüchern und Briefwechsel mit seiner Frau. 1999, bei der Veröffentlichung von „Carl Nielsen til sin samtid, I-III, („Carl Nielsen an seine Zeitgenossen“), die gesammelten schriften und Äußerungen an die Öffentlichkeit, war es dagegen eindeutig, wie umfassend das Material war, und welche Bedeutung es dem Verständnis des Künstlers in groß und klein zukommt. Damit wurde die systematische Sichtung und quellenkritische Publikation des umfangreichen und bewahrten Briefmaterials auf die Tagesordnung gesetzt, als letzter großer Teil der Arbeit mit dem Quellenmaterial unseres größten Komponisten Leben und Werk.

Carl Nielsen

Auf der Grundlage eines Angebots des führenden internationalen Carl Nielsen-Dirigenten, Gewandhauskapellmeister Herbert Blomstedt, das Honorar einer Reihe von Carl Nielsen-Konzerten in Dänemark für eine solche Arbeit zu spenden, wurde 2001 eine Initiativgruppe gebildet um die einleitenden Arbeiten und die notwendige Beschaffung der finanziellen Mittel für das 7 bis 8jährige Projekt zu beginnen. Diese Arbeit verlief so glücklich, dass das Projekt Anfang 2002 beginnen konnte. Das Projekt hat Sitz bei der „Det Kongelige Bibliotek“ wo sich ein Großteil des bewahrten Briefmaterials befindet, hat jedoch seine eigene Leitung und wird von Mitteln aus privaten Fonds finanziert.

Die Arbeit der ersten beiden Jahre bestand im Einsammeln, Registrieren, Kopieren und Ausschreiben des massiven Materials. Den Grundstamm bilden die fast 3500 erhaltenen Briefe Carl Nielsens an „Groß und Klein“ in Dänemark, Skandinavien und dem übrigen Europa. Dazu kommen etwa 9000 Briefe an und Carl Nielsen betreffend, von denen eine größere Auswahl in der Buchausgabe erscheint, die nicht weniger als 10 Bände umfassen wird.

Schon das erste Jahr der Arbeit brachte bemerkenswert Neues an den Tag, Briefe und ein bisher unbekanntes Manuskript, in welchem die Malerin und Ethnologin Emilie Demant Hatt von ihrer Bekanntschaft mit Carl Nielsen in der für sie beide entscheidenden drei Jugendjahre berichtet, drei bisher unbeschriebene und rätselhafte Jahre in der Biografie Carl Nielsens. Das Manuskript, „Forårsbølger“ (Frühlingswellen), wurde sofort publiziert. Damit bekamen wir beispielsweise auch genaueres Wissen über die Gönner die es dem jungen Militärmusiker ermöglichten, zur Hauptstadt zu reisen und sich auszubilden.

Der Wert der Carl Nielsen Briefausgabe begrenzt sich nicht auf die erstmalige Möglichkeit einer qualifizierten Auseinandersetzung mit dem Werk und Leben Carl Nielsens auf Grundlage des existierenden Quellenmaterials, sondern ist auch ein in weiterem Sinne unumgängliches Quellenmaterial einer wichtigen und neueren Periode der dänischen (Kultur)Geschichte.
carl Nielsen Brevudgaven 2005Forårsbølger